Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Kommunen er å regne som ett organ etter arkivloven, og har siden 2000 hatt sentralt saksarkiv, i tillegg til diverse objektarkiv.  

Dette har bl.a. følger for arkivansvaret og journalføringen. Bestemmelsene i arkivloven og arkivforskriften er gjort gjeldende for offentlige organer.

Arkivforskriften § 1-1, første ledd, tredje punktum, fastsetter at den enkelte kommune "... skal fastsetje kva for institusjonar og einingar som eventuelt skal reknast som eigne organ etter forskrifta her".

Laster...