?> Unntatt offentlighet - Bruk av paragrafer / OVERORDNEDE REGLER/ BESTEMMELSER / Arkivplan Beiarn kommune 2020 / Beiarn kommune / Arkiv i Nordland / Arkivplan - Arkivplan
Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Unntatt offentlighet - Bruk av paragrafer

Unntatt offentlighet - bruk av paragrafer

Hjemmelsreferanser for å unnta dokumenter fra offentlighet

Denne oversikten over lovparagrafer er også bygget inn i kommunens sak/arkivsystem

Denne siden viser i tabellen nedenfor sentralt regelverk som ledere og saksbehandlere bruker for å unndra dokumenter fra offentlighet. Lovene finner du i sin helhet på Lovdata. Du finner også en snarvei til Sivilombudsmannen sin hjemmeside her i tilfelle du har behov for å sjekke uttalelser fra denne instansen.

Forkortelser:

Bvl- Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17. juli 1992 nr. 100.

Fvl.- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 nr. 00.

Hlsregl.- Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) av 20. juni 2014 nr. 43.

Offl.- Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) av 19. mai 2006 nr. 16.

Sotjl- Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) av 18.desember 2009 nr. 131.

     

UNNTAK:

Hjemmelsreferanse

… for saker som behandles etter rettspleielovene ----------jfr. Offl. § 2

Henv. til Offl. § 24 2.ledd

… for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt

Særlover går over fvl, men fvl kan i tillegg føres i på.

Må henvise til aktuell lov i tillegg til offentlighetsloven.

1)noens personlige forhold

Offl. § 13 jf. Fvl. §13, 1.ledd nr.1

Offl. § 13 jf. Hlsregl. §15

Offl. § 13 jf. Bvl §6-7

Offl. § 13 jf. Sotjl §8-8

2)tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold av konkurransemessig betydning å hemmeligholde for den som opplysningen angår.

Offl. § 13 jf. Fvl. §13, 1.ledd nr.2

… om sladding gir misvisende bilde av saken eller unntatte opplysninger utgjør vesentlige deler av dokumentet

Hele dokumentet kan unntas

Offl. § 12

… for personalsaker

Offl. § 23 1. ledd jf. Fvl. §13, 1.ledd nr.1

… for dokumenter utarbeidet:

Offl. § 14

- for intern saksforberedelse

- av andre organer for intern saksforberedelse av :

Offl. § 15

a) av et underordnet organ

b) av særlige rådgivere eller sakkyndige

Offl. § 15

… for dokumenter som gjelder innhenting av dokumenter for

Offl. § 16

intern saksforberedelse

… Kan unntas pga dokumentets innhold:

     

- Offentliggjøring ville skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede makter/ internasjonale organisasjoner

Offl. § 20 eller 21

- Er påkrevd av hensyn til:

Offl. § 23 1. ledd

-økonomi-,lønns- eller personalforvaltning

-en forsvarlig gjennomføring av økonomiske rammeavtaler med

Offl. § 23 2. ledd

næringslivet

- fordi offentlighet ville motvirke offentlige kontroll- eller

Offl. § 24 1. ledd

reguleringstiltak eller andre nødvendige pålegg eller forbud,eller medføre fare for at de ikke kan gjennomføres

-Unntak for dokument i sak om ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste (ikke søkerliste)

Offl. § 25

- Unntak for dokument som inneholder anmeldelse, rapport o.a dokument om lovovertredelse

Offl. § 24 2. ledd

- Eksamensbesvarelse el.l. prøve og innlevert konkurranseutkast e.l.

Offl. § 26 1. ledd

… Utvidet unntak for andre dokumenter i en sak som kan gi misvisende bilde av denne, og hvor tidligere dokumenter er unntatt. Tilleggskrav om at samfunnsmessige eller private interesser blir skadelidende

Hele saken kan unntas

Offl. § 12

… er påkrevd fordi offentlighet:

Offl. § 24 3. ledd

-vil lette utføringen av straffbare handlinger og

-kan medføre påføring av skade på deler av miljøet som er særlig utsatt eller som er truet av utryddelse.

… der det overveiende antall dokumenter /hele saksområder etter offvl. §§ 13 kan unntas offentlighet. Se forskrift til offentlighetsloven av 14.02.85 nr. 351 – kap. V og VI - Gjelder hele journaler og de underliggende dokumenter

Offl. § jf. forskr. Kap. V eller VI med gjeldende §'er og underpunkter. (spesifiser!)

Benyttes i sjeldne tilfeller. Det kreves at tidspunkt for opphør registreres eller konsekvent tas opp til vurdering ved forespørsel:

     

...Utsatt offentlighet i særlige tilfeller, kort unntakelse til saken er avgjort

Offl. § 5

I tillegg benyttes også disse i (fylkes-)kommunal forvaltning:

Begrenset, konfidensielt eller hemmelig etter sikkerhetsloven. H.h.v.kode B, K og H med rangering der B er lavest og H er strengest

Offl. § 13 jf. Sikkerhetsinstruksen

Fortrolig og strengt fortrolig etter beskyttelsesinstruksen.

Offl. § 13 jf. beskyttelsesinstruksen

H.h.v.kode F og SF med rangering der F er lavest og SF er strengest

De unntaksreglene som organet benytter skal beskrives i organets saksbehandlersystem. Anvendelsesområdet for unntakene (i venstre kolonne ovenfor) legges inn her i eget felt med samme navn. Noen av de minst brukte henvisningene ovenfor er ikke plassert i egen linje her. I et saksbehandlersystem må de legges inn som egne valg med skille mellom de ulike paragrafer med underpunkter, også etter offvl.§11 og sikkerhets-/ beskyttelsesinstruksen. Det gjelder for de unntaksreglene som organet benytter.

Lov:

§§:

Lovtekst/forklaring/Merknad:

Off.l.

§ 2

Saker som behandles etter rettspleielovene

Off.l.

§ 5

Utsatt offentlighet i særskilte tilfeller

Off.l.

§ 14

Unntak dokument til interne saksforberedelser

Off.l.

§ 13, jf. fvl. §13.1

Unntak for noens personlige forhold

Off.l.

§ 13, jf. fvl. §13.2

Unntak for drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Off.l.

§ 20

Unntak vedrørende rikets sikkerhet

Off.l.

§ 23.1

Unntak av hensyn til økonomi-, lønns og personalforvaltning

Off.l.

§ 23.2

Unntak av hensyn til økonomiske rammeavtaler med næringslivet

Off.l.

§ 23.2 jf. fvl. §19b

Bedrifters "tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og berekninger og forretningshemmeligheter" bl.a. i kontraktsinngåelser med kommunen eller andre saksbehandlingsprosesser hvor kommunen kommer i kontakt med slik informasjon.

Off.l.

§ 24

Unntak for å sikre kontroll- eller reguleringstiltak

Off.l.

§ 25

Dokument i sak om ansettelse/forfremmelse

Off.l.

§ 24.2

Anmeldelse, rapport og annet dokument om lovovertredelse

Off.l.

§ 26.1

Eksamensbesvarelse og konkurranseutkast

Off.l.

§ 24.3

Unntak der opplysningene vil lette utføring av straffbare handling

Laster...